خواهرم! ناخواسته وقـف عـام میشوی. اگر به بهانه: گرما ، آزادی ، دل پاک ، و... چوب حراج بزنی به پاکی و نجابتت. آری"وقف عام"خواهی شد. و کاش میدانستی. از پسر مهندس و خوشتیب همسایه گرفته. تا رفتگر و بقال محله. همگی جزو همان"عام"هایی هستند که تو وقفشان شدی ناخواسته!