همان یک دست کفاف میکرد برای هجمه ی دعاهای عاشقانه ات. افسوس که من با همین دودست سالم باز دعاهایم از لای قنوتم میریزد روی زمین. با این دو دست سالم هنوز نتوانسته ام یک قنوت این چنینی بخوانم...