اسلام مخصوصا تاکید کرده زن هر اندازه متین تر و با وقارتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش مردم نگذارد، بر احترامش افزوده میشود.

 شهید آیت الله مطهری ..