آقای محمدرضا شفیعی ( کارگردان و تهیه کننده )  و همسر محترم در جشن حافظ