بگذار تاهست

همه برا ے توباشد

لباس هاے شیڪ براے تو

توجہ مردم براے تو

آزادے وراحتی براے تو

من همین تڪہ پارچہ مشڪے ام

«چادر»

رامے خواهم

ونیم نگاهے ازآن بالاها