وقتی بیشتر محبوب میشوی که بخواهی فقط به دیگران محبت کنی و توقع محبت نداشته باشی...

 (استاد پناهیان)