اگر نماز را حفظ کردید، همه. چیزتان محفوظ میماند.

( آیت الله سید علی آقا قاضی رحمه الله علیه)